• Dansk

Kompensation ifm. GAME Streetmekka medlemskab under Covid-19 nedlukningen

”English below”

Kære Medlem i GAME Streetmekka Esbjerg, Viborg, Aalborg og København

Vi passer på hinanden og GAME følger myndighedernes retningslinjer og påbud ift. at begrænse smitte og udbredelse af Covid-19. Derfor har GAME Streetmekka i Esbjerg, København, Aalborg og Viborg været lukket siden 12. marts. I denne periode har vores medlemmer, brugerforeninger og frivillige ikke kunnet bruge de indendørs faciliteter.

GAME arbejder non-profit i vores fire faciliteter og i over 30 udsatte boligområder i Danmark samt internationalt. Det betyder, at de penge vi fundraiser eller tjener på entre alle går til udvikling og drift af aktiviteter og faciliteter. En af vores værdier er, at vores aktiviteter er prissat så lavt, så økonomi udgør den mindst mulige barriere for at deltage i husenes aktiviteter og fællesskaber. Ikke desto mindre er de midler vi genererer via entre vigtige for vores drift. Derfor håber vi, at du vil støtte os i den her svære tid.

Vores medlemmer med betalt månedskort eller årskort, der har været gældende under nedlukningen under Corona-krisen er berettiget til kompensation.

Vi har sat dit månedskort/årskort i bero under nedlukningen. Dvs. at de dage som din betaling dækkede under nedlukningen fra d. 12. marts vil blive lagt til dit nuværende medlemsskab. Havde du fx et månedskort der var gældende fra 1.3-31.3 vil du få tilføjet 20 dages entre til dit medlemskort, der vil træde i kraft fra den dag huset genåbner.

Hvis du vil støtte GAME’s aktiviteter og fællesskaber kan du aktivt bede om at undlade at få sat dit abonnement i bero. Det gør du ved at henvende dig i receptionen i GAME Streetmekka ved dit næste besøg og fortælle at du gerne vil støtte GAME, og at vi ikke skal forlænge din periode med fri adgang til faciliteten med de dage faciliteten har været lukket.

Hvis du ønsker økonomisk kompensation for de dage du ikke har kunnet benytte vores facilitet med et gyldigt månedskort eller årskort under nedlukningen, skal du udfylde følgende kontaktformular senest 30 dage efter genoplukningen af GAME Streetmekka i din by.

Gå til kontaktformular her: https://podio.com/webforms/24493379/1790904

Du vil være berettiget til en kompensation der er proportionel med den værdi som nedlukningsperioden har ift. dit medlemskab. Er du fx under 25 år og har betalt 300 kr. for et årskort der løber over hele nedlukningsperioden vil du være berettiget til en kompensation på 0,8 kr. pr. dag faciliteten har været nedlukket. Kompensationen vil blive udbetalt senest 60 dage efter genoplukningen. Det er et stort administrativt arbejde og dyrt for os at skulle tilbagebetale midler, så vi håber inderligt at du bare vil glæde dig over at huset er genåbnet frem for at bede om få udbetalt økonomisk kompensationen.

Vi har nu åbnet alle fire GAME Streetmekka’er. Hold dig opdateret på vores lokale facebooksider for GAME Streetmekka i AalborgViborgKøbenhavn og Esbjerg!

Compensation relating to GAME Streetmekka membership during the Covid-19 lockdown

Dear Member of GAME Streetmekka Esbjerg, Viborg, Aalborg and Copenhagen

GAME follows the authorities’ guidelines to limit the spread of Covid-19. Therefore, GAME Streetmekka in Esbjerg, Copenhagen, Aalborg and Viborg have been closed since March 12, 2020. During this period, our members, partner-associations and volunteers have been unable to use our indoor facilities.

GAME works non-profit in our four facilities and in over 30 disadvantaged neighborhoods in Denmark as well as internationally. This means, that the money we raise through fundraising, memberships and entrance fees are all spent on developing and operating activities and facilities. One of GAME’s values ​​is that our fees are kept low in order to minimize the potential financial barrier of participating in our activities and positive communities in the facilities. Nevertheless, the funds we generate via entrance fees are important to our activities. Therefore, we hope that you will support us in this difficult time by helping us limit our loss.

Members with a monthly or annual subscription that have been valid during the Covid-19 lockdown are eligible for compensation. The best way you can show your support to us is by actively saying “no thanks” to the compensation.

We have put your monthly / annual subscription on hold during the lockdown. That means that the days your subscription was valid after March 12 during the lockdown will be added to your current membership. Example: If you had a monthly subscription valid from March 1st to March 31st you will have 20 days of free entry added to your membership card, which will take effect from the day the house reopens.

If you want to support GAME’s activities and communities, you can actively ask for your subscription not to be put on hold. You do this by contacting the staff in the reception in GAME Streetmekka at your next visit and tell us that you would like to support GAME and that we should not extend your period of free access to the facility with the number of days the facility has been closed.

If you want financial compensation for the days you have not been able to use our facility with a valid month or year-long subscription during the Corona crisis lockdown, you must fill out the following contact form no later than 30 days after the re-opening of GAME Streetmekka in your city. You fill out the form and submit it to us via this link: https://podio.com/webforms/24493379/1790904

You will be entitled to compensation that is proportional to the value of the closure period in relation to your subscription. For example, if you are under 25 years of age and have paid DKK 300 for an annual subscription that runs throughout the decommissioning period, you will be entitled to a compensation of DKK 0.8 per day the facility has been shut down. The compensation will be paid directly to your bank account as soon as possible and no later than 60 days after the re-opening. It is a big administrative task and expensive for us to repay subscription fees, so we sincerely hope that you will focus on all the positive aspects of the house being reopened rather than asking for financial compensation.

Now all the four GAME Houses are open. Stay updated via our Facebook pages for GAME Houses in AalborgViborgCopenhagen and Esbjerg!